Pridajte sa k nám! Neváhajte, ukážte svoj územný plán rozvoja Vašej obce/mesta občanom, investorom na portály: UzemnyPlan.sk. Svet vás vidí.
Názov územnoplánovacej dokumentácie:
Obstarávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves
Spracovateľ, autor ÚPD : Ing.arch. Dušan HUDEC - URBAN TRADE, projektová kancelária Košice
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. arch. Ján Jakubčík, č.preukazu 092
Dátum a číslo uznesenia ktorým bol schválený ÚPN obce : Proces prebieha. Prerokovanie NÁVRHU ÚPN obce od 07.02.2008 do 07.03.2008
Mierka hlavného výkresu : M 1:2880
.: ÚZEMNÝ   PLÁN   OBCE - NÁVRH:.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Správa záberu poľnohospodárskej pôdy  
  Regulatívy územného rozvoja obce  
  Registračný list  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 300Sk na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh, návrh dopravy - časť Úpor  
  Urbanistický návrh, návrh dopravy - časť Klečenov  
  Návrh technickej infraštruktúry - časť Úpor  
  Návrh technickej infraštruktúry - časť Klečenov  
  Záber poľnohospodárskej pôdy - časť Úpor  
  Záber poľnohospodárskej pôdy - časť Klečenov  
  Schéma verejnoprospešných stavieb  
  Výkres ochrany prírody a krajiny  
  Širšie vzťahy  
   
.: Z A D A N I E :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná správa - Zadanie
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Schéma zadania
Počet obyvateľov : 938
Rozloha : cca 2200 ha
Obecný úrad : Obecný úrad , Hlavná 182, 076 16 Úpor
Telefón : 056 /
email : zemplinskanovaves@uzemnyplan.sk - www.zemplinskanovaves.uzemnyplan.sk


/ viac... /
 


© Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio


Poslaním projektu UzemnyPlan.sk je sprístupniť širokej verejnosti informácie o územných plánoch miest a obcí Slovenska.
Google