ÚZEMNÝ PLÁN patrí k najdôležitejším rozvojovým dokumentom obce. Dá sa povedať že je to "Rodný list" obce a hlavný koncepčný materiál jej ďalšieho rozvoja. Čo vlastne obsahuje územný plán obce. Územný plán rieši celé katastrálne územie obce, určuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, dopravy, technického vybavenia, ochrany životného prostredia, kultúrnych a historických hodnôt v náväznosti na záujmové územie. Definuje sa prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, to znamená, že čo sa môže na danom území obce stavať a realizovať. Funkčné využívanie územia treba chápať nasledovne: keď je v územnom pláne navrhnuté územie na zástavbu rodinných domov, tak sa tam nedá stavať čerpacia stanica pohonných hmôt alebo obchod.

ÚZEMNÝ PLÁN sa skladá z textovej a grafickej časti.
Textová časť obsahuje 3 samostatné časti:
 • Celkovú sprievodnú správu ktorá obsahuje podrobný popis a riešenie územného plánu obce (obsah v zmysle vyhlášky č.55/2001 MŽP SR )
 • Sprievodnú správu vyhodnotenia záberu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy. Textová časť sa zaoberá záberom poľnohospodárskej a lesnej pôdy v zmysle platnej legislatívy. Je tam presne definované územie na ktoré je vydaný súhlas Krajského pozemkového úradu na záber PP v zmysle prerokovania územného plánu a v súlade so zákonom o ochrane PP
 • Regulatívy územného rozvoja obce, ktoré obsahujú záväzné regulatívy územnoplánovacej dokumentácie. Daná textová časť sa schvaľuje formou VZN v obecnom zastupiteľstve
 • Grafická časť obsahuje nasledovné výkresy:
 • Komplexný urbanistický návrh. Výkres obsahuje návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania územia. Návrh verejnej dopravy. Výkres obsahuje komplexný návrh dopravy, návrh diaľnic, rýchlostných a ostatných komunikácií na katastrálnom území obce a dopravných zariadení a služieb.
 • Návrh technickej infraštruktúry. Výkres obsahuje stav a návrh technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, zásobovanie zemným plynom, telekomunikácie, zásobovanie elektrickou energiou). Menovaný výkres kvôli prehľadnosti môže byť rozdelený na dva samostatné výkresy "Vodné hospodárstvo" a "Energetika".
 • Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny. Výkres obsahuje súčasný stav a návrh ochrany prírody a krajiny, návrh prvkov kostry územného systému ekologickej stability územia obce.
 • Výkres perspektívneho využívanie PP a LP na nepoľnohospodárske účely. Výkres obsahuje vyhodnotenie záberu PP a LP.
 • Zdokumentovavajú vzťahy obce k okolitému osídleniu, vzťahoch k nadradenej technickej infraštruktúre, nadradenej doprave a podobne.

 • Podrobne je obsah a rozsah územného plánu obce popísaný vo vykonávacej vyhláške k stavebnému zákonu - vyhláška č.55/2001 MŽP SR.
  Spracovávanie územného plánu obce prechádza niekoľkými samostatnými etapami pokiaľ sa schváli a nadobudne účinnosť ÚPN obce :
  Jedná sa o nasledujúce etapy spracovávania územného plánu obce:
 • Prieskumy a rozbory obce. V tejto etape spracovávania sa mapuje komplexne jestvujúci stav na území obce a plánované zámery a investície.
 • Zadanie pre spracovanie územného plánu. Zadanie obsahuje základné úlohy ktoré je potrebné riešiť v územnom pláne obce. Úlohy sú definované na základe podkladov získaných v prieskumoch a rozboroch obce.
 • Koncept územného plánu obce. Variantne a alternatívne rieši úlohy definované v zadaní.
 • Návrh územného plánu obce. Návrh obsahuje výsledok prerokovaní konceptu ÚPN obce.
 • Čistopis územného plánu obce. Obsahuje konečný návrh územného plánu obce a základnú koncepciu rozvoja obce ako ho schválilo obecné zastupiteľstvo so zapracovaním pripomienok a požiadaviek Krajského stavebného úradu a záverov s prerokovania návrhu ÚPN obce.


 • Každá etapa územného plánu okrem prieskumov a rozborov obce a čistopisu ÚPN obce sa prejednáva z občanmi obce, z orgánmi štátnej správy, zainteresovanými orgánmi a organizáciami. Každý môže dať v rámci prerokovania daného procesu svoju písomnú pripomienku, s ktorou sa musí obec zaoberať a písomne oznámiť zamietnutia požiadavky. V odpovedi Vám oznámia s akého dôvodu Vám nevyhoveli.

  Územný plán obce v súlade so stavebným zákonom je len jednou s územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD). K ďalším ÚPD patria:
 • Územný plán regiónu - VÚC, ktorý rieši celý región. (napr. Košický samosprávny kraj)
 • Územný plán zóny ktorý rieši časť územia obce definovanú a vymedzenú v územnom pláne obce.


 • Ako postupovať v príprave spracovania územného plánu najdete v kapitole "Info pre samosprávu".
  © Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio
  Dokumentácia uverejnená na portály UZEMNYPLAN.SK je chránená autorským zákonom. Kopírovanie, rozmnožovanie a používanie dokumentov uverejnených na tomto portály pre komerčné účely je trestné. Používanie dokumentov je možné len pre informačné účely !
   

  Google