.: O B J E D N Á V K A    D O K U M E N T Á C I E :.
     
Názov ÚPD :  
    Stupeň ÚPD
Prieskumy a rozbory :
Urbanistická štúdia :
Zadanie :
Koncept ÚPN - O :
Návrh ÚPD - O:
Čistopis územného plánu obce :
 

     
Názov výkresu / textovej časti :  
Celá dokumentácia ÚPD na CD :  
     
Názov organizácie :  
Kontaktná osoba :  
Adresa :  
IČO :  
DIČ :  
Tel.: / Mobil :  
Email na zaslanie hesla :  
Súhlasim s podmienkami :   p o d m i e n k y
Dodatky / pripomienky :  
   
    * Pre odoslanie formulára je    
potrebné vyplniť všetky kolonky    
     
 
© Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio


Poslaním projektu UzemnyPlan.sk je sprístupniť širokej verejnosti informácie o územných plánoch miest a obcí Slovenska.
Google